Call us for more information...

 • AMLWCH - 01407 830 465
 • BANGOR - 01248 355 549
 • BEAUMARIS - 01248 810 216
 • BLAENAU FFESTINIOG - 01766 831 530
 • COLWYN BAY - 01492 532 513
 • DENBIGH - 01745 814 945
 • HOLYHEAD - 01407 762 711
 • LLANGEFNI - 01248 722 168
 • MOLD - 01352 750 250
 • PORTHMADOG - 01766 512 078
 • PRESTATYN - 01745 888 785
 • PWLLHELI - 01758 612 321
 • RUTHIN - 01824 704 849

Camau i’ch cadw yn saff

Camau i’ch cadw yn saff a chanllawiau ar wneud apwyntiad

Er mwyn eich gwarchod mae camau diogelwch ychwanegol mewn lle.

1 –Trefn Apwyntiadau

Rydym yn ail drefnu strwythyr apwyntiadau er mwyn sicrhau na fydd mwy na 2 gwsmer yn y practis ar unrhyw adeg.  Cysylltwch hefo ni i drefnu apwyntiad os oes ganddoch broblem hefo’ch golwg neu eich sbectol.

Os ydych yn fregus neu’n boenus, mae modd trefnu fel na fydd unrhyw un arall yn ymweld yn ystod eich apwyntiad.

Mi fydd pellhau cymdeithasol yn weithredol lle bo’n bosib.  Rydym wedi newid cynllun seddi i alluogi hyn.

2 –MYNEDIAD DRWY APWYNTIAD YN UNIG

Bydd polisi drws cloedig yn weithredol.  Gofynnwn yn garedig i chi aros tu allan hyd nes amser eich apwyntiad.  Os cyrrhaeddwch yn gynnar, arhoswch yn y car neu tu allan tra’n parchu pellhau cymdeithasol.

3 -Holiadur Iechyd

Mi fyddwn yn cysylltu hefo chi ar ddiwrnod yr apwyntiad i sicrhau nad ydych yn dangos symptomau o Covid-19.

4 – Cyngor Dros y Ffôn

Mi fyddwn yn cwblhau rhai asesiadau dros y ffon i asesu’r angen i fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

5 – Glanhau a Diheintio

Mi fyddwn yn dilyn canllawiau llym hylendid a diheintio.

Gofynwn i bob claf wisgo masg neu orchydd gwyneb (heblaw am blant ifanc a’r sawl sy’n dioddef o broblemau anadlu.  Os nad oes masg neu orchudd ganddoch, mae modd prynnu un gennym am £1.00.

Gofynnwn i chi beidio gwisgo menyg, a bydd disgwyl i chi ddiheintio eich dwylo wrth gyrraedd a gadael.

Mi fydd pob arwyneb a gwrthrych yn cael ei ddiheintio rhwng cleifion, gan gynnwys defnyddio UVC.

6 – Defnydd PPE

Pan na fyddwn yn methu pellhau yn gymdeithasol i ofalu am eich anghenion mi fyddwn yn defnyddio offer PPE addas.  Fe all hyn gynnwys masg wyneb, fisor, menyg a ffedog.  Byddwn yn newid yn unol â chanllawiau.

7 – Lleihau Cyswllt

I leihau y cyswllt yn y practis mi fyddwn yn cysylltu hefo chi dros y ffôn i ofyn y cwestiynnau arferol â ofynir ar gychwyn prawf llygad.  Efallai bydd ambell brawf yn wahanol i’r arferol er mwyn dilyn y canllawiau cyfredol.

Gofynnwn i gleifion fynychu eu hapwyntiadau yn unigol lle bo modd (eithriadau’n gymwys).

8 – Amgylchedd

Lle’n bosib mi geisiwn agor drysau neu ffenestri fel bod digon o awyr iach yn cylchdroi.

9 – Newidiadau i Adnoddau

Ni fyddwn yn cynnig lluniaeth ar hyn o bryd.  Ni fydd modd defnyddio’r tŷ bach.

10 – Dewis Sbectol

Cewch dynnu gorchydd wyneb i drio fframiau ar amod eich bod yn cadw 2m i ffwrdd. Mi fydd bob ffram sydd yn cael ei gyffwrdd yn cael ei ddiheintio gan olau UVC.

11 – Trwsio a Ffitio

Gofynnwn i chi sychu eich fframiau gyda chlwtyn diheintydd cyn i ni eu cyffwrdd. Byddwn yn gwisgo menyg tafladwy pwrpasol.  Mi fydd eich spectol yn cael eu diheintio cyn eu dychwelyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croseo i chi ein ffonio unrhyw bryd.

12 – Sut i Drefnu Apwyntiad

Yn unol a chanllawiau, mae modd gwneud apwyntiadau ar gyfer gofal llygad hanfodol.  Cysylltwch hefo ni i weld os oes angen i chwi drefnu apwyntaid.

13 – Mae Gennyf Broblem Difrifol ar fy Llygad

Gall probemau difrifol gynnwys niwed, llosg cemegol, corff estron, poen/cochni, diffyg yn y golwg, newid mewn golwg, brychni, goleuadau neu afluniad yn y golwg. Os oes gennych broblwm difrifol ar y llygad cysylltwch hefo ni ar unwaith er mwyn sicrhau y cewch weld y clinigydd iawn yn amserol. 

14 – Hoffwn Sbectol Newydd

Os ydi’ch prescriptiwn sbectol mewn dyddiad a’ch bod angen sbectol newydd am ba bynnag reswm mae modd gwneud apwyntiad i gael cyngor ac i ddewis sbectol newydd.  Os ydych yn teimlo bod eich golwg wedi newid ers eich prawf diwethaf, cysylltwch hefo ni I wneud apwyntiad.  Yn anffodus nid oes modd defnyddio fframiau eich hunain yn ystod y cyfnod yma.

15 – Mae’n Amser Prawf Arferol

Os ydi hi’n amser prawf arferol ac nid ydych yn teimlo bod newid i’ch golwg neu nad ydych yn teimlo bod angen sbectol newydd ac nid oes son am gyflwr sydd angen ei wylio, mae’n bosib ei bod yn sâff i aros am apwyntiad ar hyn o bryd.  Os nad ydych yn siwr, cysylltwch hefo ni am gyngor.

16 – Llygaid Sych

Os ydych yn dioddef o symptomau llygaid sych megis llygaid annifyr, dyfrllyd sy’n cosi, cysylltwch hefo ni.  Gallwn roi cyngor dros y ffon lle bo’n briodol.

17 – Lensys Cyffwrdd

Gallwch ail-ordro lensys cyffwrdd drwy ffonio’r practis.  Cewch ymgynghoriad dros y ffon os yn briodol. (£20 os nad ar ddebit uniongyrchol).  Os yw’n anghenrheidiol, cynnigir apwyntiad wyneb yn wyneb.

Ar hyn o bryd ni allwn gynnig gwasanaeth treial lensys cyffwrdd os nad ydych wedi’i gwisgo o’r blaen.  Mae ffit newydd yn medru golygu bod yn agos iawn am gyfnod o bron i awr.  Mi fyddwn yn eich hysbysu pan fydd y canllawiau yn newid.

18 – Profion Ychwanegol

Os gofynwyd i chi ddod nôl am brofion pellach neu i ail-wneud prawf, cysylltwch hefo ni i gael trefnu os gwelwch yn dda.

19 – Profion Llygaid i Blant

Gallwn weld plant am brawf llygad hanfodol, lle bo newid yn y golwg, cur pen, sbectol wedi malu neu gonsern. Ar hyn o bryd ni allwn weld plant am brofion llygaid rheolaidd lle nad oes symptomau.

 20 – Spectol Haul

Mae sbectol haul yn hanfodol i arbed y llygaid rhag belydrau niweidiol UV. Mae gyrru yn yr haul yn brafiach gyda sbectol haul pwrpasol. Croeso i chi drefnu apwyntiad i ddewis pâr newydd.

 21 – Trwsio a Ffitio

Trefnwch apwyntiad er mwyn atgyweirio eich spectol. Drwy ddilyn system apwyntiadau gallwn sicrhau ymrwymiad i bellhau cymdeithasol.